Wydawnictwo

rocznik

Numery

Marzec 2007 - Czerwiec 2019

8
Zakres dat:
Informacje

redakcja

redaktor naczelny

dr Wojciech Kucharski

Zastępca redaktora naczelnego

dr Katarzyna Bock-Matuszyk

Redaktor tematyczny

dr Andrzej Jerie
dr Iwona Nowak
dr Joanna Nowowsielska-Sobel
mgr Aleksandra Sroka

Sekretarz

Ewa Sowińska

Redaktor językowy

mgr Maria Rudnicka
dr Katarzyna Uczkiewicz

Rada naukowa

Dr Adolf Juzwenko (Wrocław)
Prof. Padraic Kenney (Bloomington, USA)
Dr hab. Marta Kurkowska-Budzan (Kraków)
Prof. dr hab. Andrzej Sakson (Poznań)
Prof. dr hab. Grzegorz Strauchold (Wrocław)
Prof. dr hab. Włodzimierz Suleja (Wrocław)
Prof. dr hab. Jakub Tyszkiewicz (Wrocław)
Dr Robert Żurek (Berlin)

dla autorów

Propozycje tekstów do Rocznika prosimy nadsyłać na adres [email protected] lub na pocztowy adres wydawcy: Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” ul. Teatralna 10-12, 50-055 Wrocław z dopiskiem Wrocławski Rocznik Historii Mówionej na płycie CD lub DVD. Prosimy o przygotowanie tekstów według niniejszej instrukcji.

Redakcja zastrzega sobie prawo nieodsyłania nie zamówionych tekstów. Kwalifikowanie do druku nadesłanych tekstów odbywa się w dwóch etapach. W pierwszym etapie wyznaczony przez redaktora naczelnego członek redakcji ocenia czy tekst zgodny jest z profilem czasopisma i spełnia standardy tekstu naukowego, następnie jest on recenzowany przez recenzentów zewnętrznych wskazanych przez Redakcję według formularza. Po pozytywnej opinii recenzentów i wprowadzeniu przez autora niezbędnych zmian tekst jest publikowany (szczegółowe zasady recenzowania).

Wszyscy autorzy artykułów i materiałów otrzymują dwa egzemplarze Rocznika, pozostali autorzy po jednym.

Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting”, „guest authorship” redakcja czasopisma wymaga od autorów ujawnienia wkładu w powstanie publikacji poszczególnych autorów w przypadku prac zbiorowych (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji) oraz zadeklarowania, że tekst nie był wcześniej publikowany lub wskazania miejsca pierwotnej publikacji tekstu.

„Ghostwriting” i „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

recenzenci

adres redakcji

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”

ul. Grabiszyńska 184, 53-235 Wrocław, Poland
[email protected]

www.wrhm.pl