Rodo

Klauzula „RODO”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rodo), przekazujemy poniżej informacje odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych:

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pamięć i Przyszłość z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 184, kod pocztowy 53-235, adres e-mail: sekretariat@zajezdnia.org, tel. (+48) 71 715 96 00

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, poprzez następujący adres email: iod@zajezdnia.org

III. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

 1. Podjęcie działań w celu zawarcia i wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną,
 2. Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Ośrodku, w szczególności w zakresie realizacji zadań, w szczególności w kontekście zbierania materiałów historycznych, naukowych i innych o podobnym charakterze,
 3. Zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Ośrodka – w szczególności obejmującego monitoring wizyjny,
 4. Realizacji uzasadnionych interesów ośrodka, takich jak obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń; utrzymywanie relacji z kontrahentami, zwiedzającymi i innymi podmiotami,
 5. Przetwarzanie danych w ramach prowadzonych rekrutacji pracowników, praktykantów, wolontariuszy,
 6. Realizacji projektów, konkursów i innych wydarzeń organizowanych przez Ośrodek,
 7. Innych celów, na podstawie Państwa szczególnej zgody

Podstawą prawną przetwarzania przez Ośrodek Państwa danych osobowych jest art 6 ust. 1 lit. b. w zakresie zawieranych umów; art. 6 ust. 1 lit. c w odniesieniu do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa; art 6 ust. 1 lit. a dla przetwarzania na podstawie zgody; oraz art. 6 ust. 1 lit. f w przypadkach przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu, wskazanych powyżej. W określonych sytuacjach zbierane przez Ośrodek dane mogą obejmować szczególne kategorie danych osobowych, przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit. j Rodo.

IV. ODBIORCY DANYCH
Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez Ośrodek podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom), w szczególności świadczącym usługi informatyczne, kurierskie, pocztowe, transportowe.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres:

 1. obowiązywania umowy,
 2. do czasu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa,
 3. do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy lub innego stosunku prawnego,
 4. wycofania zgody.

VI. PAŃSTWA PRAWA
Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych,
 2. prawo do sprostowania danych osobowych,
 3. prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,
 4. prawo wniesienia sprzeciwu,

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych (w sytuacji gdy dane zbierane przez Ośrodek pochodzą bezpośrednio od Państwa), oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie (jeśli przetwarzanie oparte jest o Państwa zgodę), jest dobrowolne, ale jest niezbędne dla zawarcia umów, świadczenia usług lub uczestnictwa w projektach, konkursach, organizowanych przez Ośrodek wydarzeniach. Wyrażona zgoda może być w każdej chwili odwołana, co nie wpływa na ważność wcześniejszego przetwarzania.

© Centrum Historii Zajezdnia 2024 All right reserved.