Projekty

Międzynarodowa konferencja naukowa: Konflikt – stabilizacja – asymilacja? Konsekwencje migracji w życiu mieszkańców Dolnego Śląska po 1945 roku. Ujęcie komparatystyczne.

28 Wrzesień - 29 Wrzesień 2021 Centrum Historii Zajezdnia, Grabiszyńska, Wrocław, Polska
banner

Celem konferencji będzie spojrzenie na procesy zachodzące w następstwie migracji, przede wszystkim na skomplikowaną mozaikę stosunków społecznych i narodowościowych oraz relacji pomiędzy obywatelami, a tworzącą się/odchodzącą władzą. Istotne będzie pogłębione zbadanie różnych aspektów tego zjawiska w szerszej perspektywie, nie zapominając o doświadczeniu jednostkowym, co pozwoli na całościową ocenę i porównanie tych wydarzeń, a także ukazanie długofalowych skutków, które odczuwalne są do dziś. Nie ograniczamy się przy tym wyłącznie do zjawisk zachodzących na Dolnym Śląsku, ale teren ten traktujemy jako pars pro toto lub punkt odniesienia do badań porównawczych.

Mamy nadzieję, że podczas obrad poruszone zostałną następujące zagadnienia:
1. Relacje pomiędzy różnymi grupami społecznymi (osadnicy, wysiedlani, konflikty na tle etnicznym i narodowościowym);
2. (Od)budowanie tożsamości (kwestie przynależności, tworzenie wspólnoty, obcość, wykluczenie);
3. Procesy asymilacyjne (adaptacja, stabilizacja, akulturacja, integracja społeczna, poczucie tymczasowości);
4. Migracje wewnętrzne, emigracja, reemigracja (przeprowadzka do większych lub mniejszych ośrodków, aspekty polityczne i ekonomiczne, różnice między wsią a miastem);
5. Długofalowe skutki migracji (społeczeństwo postmigracyjne, wielokulturowość, dziedzictwo materialne i niematerialne, potencjał gospodarczy, „wrastanie w nowy krajobraz”; (de)mitologizacja);
6. Pamięć migracji (wspomnienia, mitologizacja pionierów, kształtowanie trwałych ram pamięci, transmisja i recepcja pamięci);
7. Bilans powojennych migracji na Dolnym Śląsku (stan badań, różne perspektywy czasowe, aspekty polityczne, gospodarcze, społeczne; polityka historyczna; język i komunikacja).

Wydarzenie organizowane jest przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, Uniwersytet Wrocławski oraz Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu.
Ze względu na ograniczenia związane ze stanem epidemii ilość miejsc jest ograniczona. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa w konferencji, a także programem konferencyjnym.

Komitet Organizacyjny:
dr hab. prof. UWr Robert Klementowski (Uniwersytet Wrocławski)
dr hab. prof. UWr Jarosław Syrnyk (Uniwersytet Wrocławski)
dr hab. Wojciech Kucharski (Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”)
Magdalena Gibiec (IPN o/Wrocław, Uniwersytet Wrocławski)
Agnieszka Klarman (IPN o/Wrocław)
Marek Szajda (Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”)

Załączniki:
- regulamin [PL]/[EN]
- program [PL]/[EN]